Verslag Algemene ledenraadpleging 14 november 2019

22 november 2019

Verslag Algemene ledenraadpleging 14 november 2019

Respect en sfeer

Vanuit de KNLTB is er een gedragscode voor vrijwilligers waarin integriteit, zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, heldere en open communicatie en financiële transparantie centraal staan. Wij als bestuur staan hiervoor en wij onderschrijven dit ten zeerste. Maar waar gewerkt wordt, worden (communicatie) fouten gemaakt. Zo ook bij ons, helaas. Daar kan je ons altijd op aanspreken, en dan gaan we het herstellen, aanpassen. Wij verwachten dezelfde instelling van onze leden.

Het feit blijft dat wij als bestuur al jarenlang uren investeren in de (toekomst) van de club, en al jarenlang negatief bejegend worden door enkele leden, en vaak alleen tijdens de jaarvergaderingen, nooit gedurende het jaar direct aan het bestuur.

Tijdens de vergadering van vorige week riep Carole Varossieau op om met respect voor elkaar te communiceren. Dit bracht geen verbetering, wat ertoe leidde dat het bestuur zich geschoffeerd voelt. Kritiek leveren vanaf de zijlijn is gemakkelijk, met oplossingen en/of hulp komen, kennelijk niet. De secretaris heeft hierop nog eens gevraagd om een meer respectvolle manier van communicatie, maar hierop is niet gereageerd/dit werd niet herkend.

Een en ander leidt ertoe dat onder invloed van een klein aantal leden (nog geen 10 man) die zo’n negatieve sfeer neerzetten, bestuursleden zich ernstig beraden op hun functie. Daarnaast hadden wij al vacatures voor de functies: vicevoorzitter en bestuurslid Park en Paviljoen.

Wij gaan graag door, want wij zien de toekomst met zin, kansen en nieuwsgierigheid tegemoet. Wij hebben een financieel gezonde club met een stabiel ledenaantal, en daar zijn wij trots op.  

Toekomst van het park

Er wordt reeds 3 jaar weer door het bestuur gesproken met de gemeente, samen met gebruikers van Hoornseveld in het kader van een eventuele verhuizing. In september heeft het college van B&W de begroting van €24 mln. voor het plan Hoornseveld goedgekeurd. Wij hopen dat de gemeenteraad dit in november bevestigt.   Op 3 december presenteren de architecten plannen voor het zwembad. De locatie van het zwembad wordt dan ook bepaald. Daarvan zijn wij afhankelijk. Op 4 december hebben wij hopelijk meer duidelijkheid.   Voor de kantines aan de andere kant wordt 1 architect benoemd. Wij zijn gevraagd om een plattegrond op te stellen. Hier is het bestuur mee bezig, in overleg met LTVZ en ZKV. De gemeente wil efficiënt/kostenbewust bouwen, dus het kan best zo zijn dat er een verzamelgebouw komt, dat zowel tennis als korfbal huisvest.  

Investering in nieuwe banen en verlichting

 • Er is vanuit het publiek (Barry Gawehn) gevraagd wanneer er nieuwe banen komen. Dit hangt af van de plannen van de gemeente. Barry Gawehn wil direct investeren in nieuwe banen als de plannen niet doorgaan. Dit nemen wij in overweging. Er wordt tevens opgemerkt dat de banen al 4/5 jaren slecht zijn, en dat er al die tijd al wordt gewacht op de gemeente, dus het is de fout van het Bestuur dat de banen zo slecht zijn.

Wij zijn uitgebreid in gesprek met de gemeente en hebben meerdere malen aangegeven bij de gemeente dat onze banen nodig vervangen moeten worden. Wij kunnen natuurlijk wel nieuwe banen aanleggen op het huidige park, maar wij zullen hiervoor niet gecompenseerd worden. Wij hebben nog steeds vertrouwen in de planning van de gemeente. Als in december blijkt dat het toch op de lange baan geschoven wordt, besluiten wij of en wanneer wij investeren in herstel van de banen of aanleg nieuwe banen. Dit zullen wij natuurlijk aan de leden voorleggen. Ons plan is om de opties in januari te presenteren, nadat de plannen van de gemeente duidelijk zijn en wij weten waar we rekening mee moeten houden.

 • Henk van der Tol merkt op dat de reservering voor nieuwe banen er is. Dus wij kunnen nieuwe banen aanleggen. Dat klopt, maar zal tijdens een Algemene Ledenvergadering besloten moeten worden.

Voor wat betreft verlichting: hierin zal de gemeente wel investeren, nogmaals, in nieuwe banen niet (en dat is expliciet verwoord door de gemeente).

 • Dennis Aarsen vraagt naar het rapport van Frank Meijer. Wij hebben Frank Meijer gevraagd om te rapporteren over de staat van de banen, zodat wij de gemeente onder druk kunnen zetten. Revitalisatie is besloten, ondanks Frank, aldus Dennis Aarsen. Echter, dit heeft er wel toe geleid dat de banen droog blijven. Yorick Draaijer stelt voor om het spoelen uit te stellen. Dit zal er echter toe leiden dat de banen naar alle waarschijnlijkheid niet droog blijven. Dennis Aarsen merkt nog op dat de kosten niet opwegen tegen kwaliteit van de banen.  

Fusie?

Danielle Westenborg vraagt of er een fusie komt tussen LTVZ en de Gouw? Dat weten wij nog niet. Wij zijn hier nog niet mee bezig, er wordt alleen gesproken met de gemeente en LTVZ. En ook dit beslist het bestuur niet alleen, hiervoor zullen de leden tijdens een Algemene Ledenvergadering geraadpleegd worden.   Ook wordt opgemerkt dat LTVZ en Zaansport gaan fuseren. Daar weten wij niets van. Wij hebben alleen LTVZ expliciet gevraagd of zij met ons op willen trekken in het kader van het nieuwe park, en daarop is door LTVZ positief geantwoord.  

Vrijwilligers

Meerdere malen wordt opgemerkt dat steeds minder vrijwilligers beschikbaar zijn, en dat wij moeite hebben om hulp van vrijwilligers te krijgen. Dit leidt onder andere tot hogere kosten voor bijvoorbeeld Park en Paviljoen.   o   Henk van de Stadt reageert hierop dat hij het oneens is met deze stelling. Josien beaamt echter dat zij met moeite hulp kan krijgen bij het verzorgen van haar plantjes, terwijl zij heel warm werd onthaald toen zij hier mee begon. Het feit blijft dat wij al een paar jaar met grote regelmaat verzoeken om hulp. o   Ferenc Pullens merkt op dat de verlaging van het budget voor de Clubkampioenschappen (gebaseerd op een lagere opkomst van deelnemers) ertoe leidt dat vrijwilligers gedemotiveerd raken. Hierop is gereageerd dat hierover nog gesproken zal worden door de voorzitter met hem, maar dat dit buiten deze vergadering zal plaatsvinden.  

Begroting: kosten, contributievoorstel (de cijfers kunnen worden opgevraagd bij de penningmeesters)

 • Contributies KNLTB blijven gelijk, competitie is iets duurder.
 • Clubkampioenschappen: budget op basis van dalende spelersaantallen. Daarom wordt budget verlaagd.
 • Trainingslasten: begroting voor 2019 was te laag vanwege groeiend aantal jeugdleden, daarom verhoging van de trainerslasten.
 • Bestuurslasten blijven stabiel, blijven we scherp op.
 • Evenementen: we missen een commissie, we voorzien kleine stijging. ·         Afschrijvingen: verlichting is een prioriteit waarin wij moeten investeren, dus meer afschrijven.
 • Park en paviljoen: hogere pachtsom.
 • Lasten: in 2019 inbraken, dus aanpassingen zijn nodig om het park/paviljoen te beveiligen. Voor de verzekering zijn wij verplicht om een alarmsysteem aan te leggen.
 • Alarmsysteem geeft storingen. Daarvoor zoeken wij een oplossing. Een van de problemen is toegang via pasjessysteem. Deur moet dicht blijven als mensen weg zijn. Een van de opties is dat iemand wil afsluiten (tip van Henk van de Stadt). Echter, wij krijgen geen vrijwilligers die dit op willen pakken. Minder bereidheid van vrijwilligers.
 • Toegangsdeur valt niet altijd goed in het slot. Dit wordt aangepakt.
 • Terrassen: zelfde begroting als 2019.
 • Banen: extra onderhoud is zeker nodig in 2020, of nieuwe banen, maar dat is een investering.
 • Groundsman: die kosten moeten wij maken omdat er minder mensen zijn die dergelijke werkzaamheden uit kunnen voeren.
 • Vuilophaal kosten zullen minder zijn voor de Gouw, omdat de pachters dit overnemen.
 • Gas en elektra wordt gedeeltelijk overgenomen door nieuwe pachters.

Al met al negatief resultaat. Wij willen wel een buffer aanhouden voor investeringen. Daarom is onder andere een nieuw voorstel voor contributie gedaan. Hiervoor hebben wij andere verenigingen gecheckt v.w.b. contributies. Voor senioren ligt dit overal rond € 170. Junioren geven versnipperd beeld (veel verschillen), maar al met al heeft TV de Gouw een mooi aanbod voor de jeugd. Het voorstel voor de nieuwe contributie is van € 165,00 naar € 170,00 dus een toename van € 5,00 voor senioren en junioren, na een stabiele contributie van 4 jaar. Dit zal leiden tot een plus van € 3500,00 en dus een positieve cashflow.

 • Jurriaan Peters vraagt of het bestuur niet bang is dat verhoging van de contributie leidt tot een dalend ledenaantal. Wij denken dat wij geen/weinig leden zullen verliezen.
 • Hierop wordt door Henk van de Stadt gevraagd wat leden daarvoor terugkrijgen? Naast de grootste, gezelligste tennisvereniging van de Zaanstreek, zonder bardiensten hangt het verder af van de gemeente. Bovendien zouden wij willen zorgen voor een buffer.
 • Maico Cuneo merkt op dat de verhoging van € 5,00 ingezet kan worden om de deelname aan interne toernooien (voorjaarstoernooi, clubkampioenschappen) gratis te maken voor Gouw-leden. Dit zal leiden tot meer deelnemers, meer sponsorinkomsten etc. Dit is een interessant idee, en zullen we meenemen naar de ALV van 30 januari 2020.  

Nieuwe pachters

 • Danielle Westenborg stelt dat het selecteren van nieuwe pachters niet conform procedure is verlopen en verwijt het bestuur dat zij niet transparant is. Ten aanzien van de besluitvorming wordt bevestigd dat dit niet de schoonheidsprijs verdient. Daar is uiteraard al uitgebreid intern over gesproken. Ook stelt Danielle dat er niets gecommuniceerd is over het feit dat René en Nicole per 1 januari stoppen. Echter, wij hebben hier in maart al middels een nieuwsbrief (met een uitnodiging/oproep dat wij een nieuwe pachter zoeken) over gecommuniceerd naar de leden. En de andere communicatie is in overleg met René en Nicole door hen zelf gevoerd.
 • Yorik Draijer stelt dat hij heeft gehoord dat alle schermen uit café de Aftrap naar het paviljoen komen, en vraagt wat het bestuur daarvan vindt. Hierop stellen wij dat tennis en onze leden altijd het uitgangspunt blijven in het paviljoen, en dat wij dat ook van de pachters verwachten. Dit hebben wij ook contractueel vastgelegd.

Mensen van buiten de vereniging komen nu ook. Maar onze leden mogen daar geen last van krijgen. Dit mag niet een nieuwe Aftrap worden. In het overleg tussen het bestuur en de nieuwe pachters is besproken dat er wel ruimte is voor andere sporten/activiteiten. Maar tennis blijft leading, en er dient altijd overlegd te moeten worden met het bestuur.

Tot 30 januari 2020, de Algemene Ledenvergadering  

Nieuwscategorieën